Veiklos sritys

Strateginis tikslas - vykdyti neįgaliųjų integraciją į visuomenę, užtikrinti palankias sąlygas bendravimui bei įvairių formų reabilitacijai, teikti psichosocialinę pagalbą, dienos socialinės globos asmens namuose ir institucijoje, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos institucijoje, laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose, pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir (ar) atkūrimo asmens namuose ir institucijoje, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, specialaus transporto bei kitas bendrąsias paslaugas, intensyvią krizių įveikimo pagalbą ir apgyvendinimą krizių centruose, pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti asmenims, efektyviai vykdyti pavestas funkcijas, programas, dalyvauti įvairiose projektinėse veiklose.

 

Licencijuota veikla

 

Socialinė globa vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose

 

Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia

 

Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims

 

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija