Padaliniai » Globos centras

GLOBOS CENTRAS

 

! ! ! DĖMESIO! ! !

 

Atsižvelgdami į LR Vyriausybės nutarimą dėl paskelbto karantino šalyje (kol nutarimas nebus atšauktas), informuojame, kad Marijampolės socialinės pagalbos centro Globos centras dirbs nuotoliniu būdu. Psichologo konsultacijos vyks telefonu.
Visais rūpimais klausimais arba esant pagalbos poreikiui prašome kreiptis šiais kontaktais:
Vyr. socialinė darbuotoja Inesa Komkaitė - 8 673 49843 El. p.: globoscentras@mspc.lt, globoscentras2@gmail.com;

Globos koordinatorės: Lina Buzienė - 8 671 34916; Auksė Vizbaraitė - 8 647 66368;

GIMK atestuotos darbuotojos: Inesa Skvernelienė - 8 676 42230; Aušra Kėžienė - 8 676 42242;

Psichologė Milda Antanaitienė - 8 602 31972.

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai,

globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

 

Globos centro tikslas - užtikrinti, kad visiems Marijampolės savivaldybėje gyvenantiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

 

Globos centro funkcijos ir paslaugos:

- organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, įtėvių paiešką;
- konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, bei asmenis, siekiančius steigti šeimynas;
- organizuoja ir veda budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti ar įvaikinti vaikus mokymus pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programos);
- vertina budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpintis), prižiūrėti ar įvaikinti vaikus pagal GIMK programas ir rengia išvadas apie jų tinkamumą globoti (rūpintis),prižiūrėti, įvaikinti;
- vykdo tęstinius globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių mokymus pagal GIMK programas;
- organizuoja ir veda globėjų ir (ar) įtėvių savitarpio pagalbos grupes;
- koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams, jiems patiems prašant;
- vertina budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę teisės aktų nustatyta tvarka;
- organizuoja laikino atokvėpio paslaugas;
- pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
- bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

 

Adresas:

Šešupės g. 5, Netičkampio k., Marijampolės sav.

 

Darbo laikas:

       I – IV     8:00 – 17.00
         V        8:00 – 15:45

Pietų pertrauka: 12:00 – 12:45

 

Darbuotojų kontaktai:

Vyriausioji socialinė darbuotoja Inesa Komkaitė

Tel. 8 673 49843

El. p. globoscentras@mspc.lt

 

Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) Lina Buzienė

Tel. 8 671 34916

 

Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) Auksė Vizbaraitė

Tel. 8 647 66368

 

GIMK atestuota darbuotoja Inesa Skvernelienė

Tel. 8 676 42230

 

GIMK atestuota darbuotoja Aušra Kėžienė

Tel.8 676 42242

 

Psichologė Milda Antanaitienė

Tel. 8 602 31972

 

 

   Vaikai yra vaikai. Marijampolė